مایع نفوذگر کریستال شونده LITHOSIM 100

محصولات آببندی

مایع شفاف نفوذ کننده و آب بند کننده بتن

شرح

 مایع نفوذگر کریستال شونده بر پایه ی سیلیکات های نانو مقیاس به دلیل دارا بودن خاصیت مویینگی درخلل و فرج بتن نفوذ می کند و با آهک های داخل حفره ها واکنش می دهد و به صورت کریستال هایی داخل کانال هارشد کرده و آنها مسدود می نماید

اطلاعات تکمیلی

روش مصرف:

سطح می بایست تمیز و عاری از روغن و چربی و گرد و غبار باشد. اگر سطح کمی نم دار باشد برای اعمال مناسب تر است. در صورت وجود آب
جاری می بایست با آنی گیر SIM17 مسدود گردد. این محصول برای جلوگیری از نفوذ آب از بیرون به داخل سازه مانند مخازن آب روی زمین،
چاله آسانسور، استخر و غیره به کار می رود. به این منظور ماده برای اعمال به صورت اسپری، قلمو و همچنین رول نقاشی روی سطح آجری،
بتنی و سیمانی قابل اجراست. میزان مصرف 100 LITHOSIM ،1 لیتر به ازای هر 5 الی 6 متر مربع است. در مواردی که بتن خلل فرج بسیار
زیادی دارد و میزان نشت آب زیاد است می توان پس از اعمال دست اول دست دوم رو به فاصله یک ساعت اجرا نمود. در بسیاری از موارد این
محصول به همراه SIM23 و 27 SIM برای آب بندی فشار منفی و فشار مثبت به کار می رود. در اینصورت می بایست ابتدا LITHOSIM
100 را روی سطح بتن اجرا نموده و پس از آن به فاصله یک روز مالت تعمیر آب بند SIM23 و در نهایت مالت دو جزئی 27 SIM را اجرا
نمایید. در صورت تشکیل سطوح آهکی و شوره با دستمال یا شستشو از روی سطح پاک نمایید.
مزایا
• مقاومت در برابر نور خورشید است.
• مناسب مخازن آب آشامیدنی
• آب بندی فشار منفی
• افزایش استحکام بتن