آب بندی سازه های بتنی شهری

هر قسمتی از شهر را که نگاه کنید سازه های بتنی شهری و ساختمان ها را خواهید دید. اما منظور از سازه های شهری، فرا تر این ساختمان ها است. سازه های بتنی شهری مثل جدول ها،  بلوک های بتنی، کنار جاده،  تندیسها و بناهای نمادین که در ورودی شهر ها ساخته می شود، پمپ بنزین ها، پیاده رو و ….

آب بندی، ترمیم، و کنترل خوردگی و مقاوم سازی آنها علاوه بر حفظ زیبا سازی شهری، سلامت ساکنان شهر را نیز تضمین خواهد کرد. شاید در رسیدگی به هر کدام از این المان های شهری سهل انگاری شود، اما نباید این فرایند را نادیده گرفت. تخریب هر کدام از آنها می تواند علاوه بر ایجاد هزینه اضافی، خسارت های مالی و جانی برای شهروندان به همراه داشته باشد.  به عنوان مثال عدم کنترل خوردگی فلزات داخلی بلوکهای بتنی کنار جاده یا جدول های وسط خیابان، آسیب دیدگی بلوکهای بتنی جاده بر اثر تصادف، حریم جاده را نا امن می کند. ممکن است به مرور زمان در اثر باد و باران بلوک بتنی تخریب شده و وسط جاده بریزد. اگر راننده ای به موقع متوجه نشود قطعا حادثه ای برای او، ماشینش و تمام افراد داخل اتومبیل رخ خواهد داد.

شرکت فرا صنعت سیمین، نامی آشنا در مقاوم سازی فلزات و سازه های بتنی، ضامن امنیت و سلامت شهروندان ما خواهد بود. وظیفه انسانی خود می دانیم که متکی بر باورهای خود، دانش و تکنولوژی را در راه خدمت به ایران عزیزمان بکار گیریم. در این راه همراه شما خواهیم بود. با ما تماس بگیرید.